Assorted Dishes on Plate

Jest to oczywiście założenie typu programowego, po- stulatywne, a nie określenie afirmatywne rzeczywistości. Nauka, będąc histo­rycznym tworem kułtury, nie jest monolitem, ale zbiorem wzorów mniej lub więcej zinstytucjonalizowanych, których autonomiczność wobec innych wzo­rów nie jest zamknięta, lecz otwarta. Można powiedzieć, iż cechą nauki współ­czesnej jest programowa niezależność wobec autorytetów pozanaukowych i niespecjalistycznych. W jakim stopniu ład epistemiczny w różnych dziedzi­nach wiedzy bywa podporządkowany autorytetom jako najbardziej kompe­tentnym przedstawicielom specjalności, a na ile stanowi domenę kontrower­syjnych.twierdzeń społeczności naukowych, pozostaje problemem badań em­pirycznych, które są poza zakresem zainteresowań w niniejszym artykule.