Category

Inne

Inne

Jak wygląda pępek po odpadnięciu kikuta

Kikut pępowiny to pozostałość po sznurze pępowinowym, przez który dziecko w łonie matki otrzymywało tlen oraz pożywienie. Po przyjściu na świat pępowina zostaje odcięta blisko ciała maluszka. Pozostałość, czyli kikut, wysycha i odpada zwykle w przeciągu około…

Dieta i smaki, Inne

Produkty bezglutenowe- kasza

Ze względu na wysoką wartość odżywczą produktów zbożowych nie warto zupełnie z nich rezygnować, zmieniając sposób odżywiania. Niektóre schorzenia wymagają co prawda eliminacji pewnych zbóż, ale wówczas należy sięgać po takie, które można spożywać. Dotyczy to na przykład osób nietolerujących glutenu….

Inne

AUTORYTETY A TWÓRCZOŚĆ POZNAWCZA

Każdy typ instrumentu, narzędzia, każde dzieło techniczne możemy bowiem również oceniać z punktu widzenia powstania nowej wiedzy, jaką zyskaliśmy dzięki jego wykonaniu, a na nowe propozycje teore­tyczne, filozoficzno-społeczne można również spojrzeć jako na rozszerzenie możliwości poznawczych, niezależnie…

Inne

W NAUKACH SPOŁECZNYCH

W naukach społecznych, których więź z ładem aksjonormatywnym jest większa niż nauk przyrodniczych i technicznych, zinstytucjonalizowane auto­rytety pozanaukowe (polityczne, ideologiczno-wychowawcze, religijne) ingeru­ją w tworzenie się kręgów uczestnictwa i oddziaływania jednostek wyrastają­cych ponad „przeciętnych naukowców”. Poważane instytucje badawcze…

Inne

POWSTAJĄCE KONTROWERSJE

Kontrowersje, jakie powstają między lokalnymi autorytetami naukowymi, kontrowersje między autorytetami „swoimi”, jako obowiązującymi, a „obcy­mi” rzutują na systemy funkcjonowania społeczności naukowych. Dzięki badaniom zagranicznych naukowców i lekarzy w dziedzinie chorób zakaźnych jak i w leczeniu uzależnień, informują o …

Inne

PROBLEM LEKARZY

Problem autorytetu lekarzy, rozpatrywany na tle swoistej struktury epistemologicznej poszczególnych-dyscyplin naukowych, wymaga rozróżniania nauk według tradycyjnego podziału na teoretyczne i praktyczne (stosowane), mimo iż kryteria przeprowadzania granic nie są łatwe, a może nawet niemożliwe. Niemniej kryterium zastosowalności…

Inne

NIEZALEŻNIE OD WARSTW

Niezależnie od warstw stratyfikacji społecznej każda dyscyplina i specjalność naukowa ma określoną pozycję wśród innych. Tak więc problem autory­tetu w nauce staje się skomplikowany przez fakt, iż pozycja dyscyplin, subdyscyplin i specjalności naukowych w systemach społeczności naukowych…

Inne

ELITA NAUKOWYCH LEKARZY

Trzecią warstwę stanowi elita naukowych lekarzy, którzy mimo iż nie dokonali żadnych wybitnych odkryć, zajmują w nauce amerykańskiej bardzo wpływową pozycję. Należą do tej warstwy naukowcy przedsiębiorcy podejmujący projekty badawcze na dużą skalę. Tworzą oni elitę lekarską…

Inne

KRYTYCZNA ANALIZA

Nie wnikając w krytyczną analizę sformułowanych problemów i sposobu poszukiwania odpowiedzi, trzeba docenić próbę wszechstronnego przeanalizo­wania czynników determinujących kształtowanie się systemu hierarchii i auto­rytetów w nauce. Podstawowym brakiem opracowania jest oderwanie się od tła historycznego, które może…