cooked food

Niektóre podobne zjawiska można było obserwować również w Polsce w okresie wzmożonego tzw. kultu jednostki i oczywiście w innych krajach socjalistycznych. Współcześnie można zaobserwować usiłowania łączenia autorytetów już ukształtowanych przez instytucje naukowe z aspiracjami politycznymi niektórych badaczy czy wy­chowawców. Wysuwając na plan pierwszy aspiracje polityczne, tworzy się szansa kształtowania autorytetów zinstytucjonalizowanych wolnych od schi­zoidalnych skłonności wyrosłych na tle szerzenia się dysonansów poznaw­czych. W społeczeństwach kapitalistycznych szczególnie dotkliwie odczuwana by­wa w świecie naukowym supremacja instytucji militarnych, które dysponując olbrzymimi środkami finansowymi kształtują politykę badawczą, angażują autorytety naukowe w osiąganie doraźnych celów militarnych.