Fruit Salad In White Ceramic Bowl

Przykładem silnych kontrowersji w tym zakresie, o charakterze między­narodowym, jest uczestnictwo ludzi nauki prezentujących wysoki autorytet naukowy (nagrody Nobla), np. w tzw. grupie Jasona pracującej nad nowymi rodzajami broni. Wymiana korespondencji między Przewodniczącym Światowej Federacji Pracowników Naukowych E. H. S. Burhopem a uczonymi tej grupy wyjaśnia uwikłania instytucjonalne i trudności związane z łączeniem ról oddanych nauce badaczy i jednocześnie lojalnych członków społeczności państwowej.Wyrazem przeciwstawiania się formalnym autorytetom polityczno-nauko- wym jest tworzenie autonomicznych grup zainteresowań więzią nauki ze spo­łeczeństwem i zagadnieniami polityczno-kulturowymi przez badaczy różnych specjalności naukowych (np. Public Conceptions of Science – Harvard Uni- versity, Department of Physics).