Fruit Salad In White Ceramic Bowl

Autorytety charyzmatyczne stają się przedmiotem krytyki i trakto­wane są jako przeżytki przeszłości, a autorytety w dziedzinie ładu kulturo­wego i naturalnego wyrastają przede wszystkim wśród twórców w dziedzi­nie sztuki, literatury, filozofii, ideologii. W historii nąuki i cywilizacji europejskiej, jak i w historii cywilizacji Dalekiego Wschodu poszukiwanie ładu naturalnego stanowiło najintensywniej­szy czynnik postępu intelektualnego, a filozofowie zyskali pozycję przywódców życia duchowego. „Wśród problemów, jakie musieli podjąć filozofowie — pisze F. Znaniecki – najdonioślejszy był problem stosunku pomiędzy ładem naturalnym a ładem moralnym, estetycznym, utylitarnym […] Ład naturalny został wyraźnie uznany za całkowicie niezależny od czynników ludzkich, ale ład kulturowy mógł urzeczywistniać tylko człowiek […] Każda teoria filozoficzna stanowi system logicznie współzależnych pojęć.