Acai Bowl

Wspomniane wyżej próby ratowania tradycyjnego typu autorytetu (poprzez jego „uspecjalnienie” lub „uhistorycznienie”) miały na celu zawężenie uwagi autorytetu albo do ograniczonego zakresu, albo do określonego etapu rozwo­jowego nauki. Ostatnio natomiast pojawiły się próby zmierzające nie do re­latywizacji autorytetu, lecz do jego „absolutyzacji” na odmiennych niż do­tychczasowe zasadach. Oto pojawia się postać uczonego-artysty symboli­zującego nie tylko „szkiełko i oko”, ale także „czucie i wiarę”. James Watson, profesor biologii uniwersytetu harwardzkiego, w swoim wywiadzie („Kultura” z 20 października 1974 r.) stwierdza, że stąd właśnie nadcho­dzi postęp nauki; jego zdaniem właśnie „artystom”, „tym buntownikom, którzy stanowią może 3% ogólnej liczby tzw. naukowców, zawdzięczamy około 90% prac naukowych zawierających nowe pomysły”.