Strawberry And Blueberry On Clear Glass Bowl

Można by po­wiedzieć, że jest to zbyt radykalna wypowiedź uczonego, który został laureatem Nobla mając 31 łat, a dziś liczy sobie 47. Inny łaureat Nobla, liczący obecnie 75 lat, słynny fizyk Werner Heisenberg, nie tylko wypowiada się w podobnym sensie, ale bliżej wyjaśnia swą koncepcję w artykule noszącym znamienny tytuł Czy powrót do platońskich idei? (ogłosił go w „Science and Public Affairs”, zaś przekład polski ogłosiło „Forum” z 28 marca 1974 r.). Przy wszystkich zastrzeżeniach dotyczących tej koncepcji stwierdza on w za­kończeniu: „Podobnie jak Kopernik i Galileusz w swych metodach odeszli od opisowej nauki Arystotelesa i zwrócili się do strukturalnej nauki Platona, tak też my będziemy prawdopodobnie zmuszeni odrzucić atomistyczny ma­terializm Demokryta i podjąć platońskie idee symetrii”.