vegetable salad in gray bowl

Nie chodzi mu jednak 0   nawiązanie do Platońskiej „szkoły autorytetu”, lecz o zwrócenie uwagi na płodną rolę pewnych idei, które wyprzedzają doświadczenie uczonego każą mu poszukiwać dowodów przemawiających na rzecz przyjętej hipotezy roboczej albo też jej przeczących. Tego rodzaju metoda badawcza znana była od dawna i wielu uczonych — na czele z Archimedesem i Koper­nikiem – inaczej dochodziło do prawdy, a inaczej ją {a posteriori) uzasadnia­ło. Jeszcze przed z górą stu laty – w swym Wstępie do medycyny ekspery­mentalnej (1865 r.) — Claude Bernard stwierdzał wielką rolę intuicji twórczej w badaniach naukowych: „Uczucie rodzi ideę, czyli hipotezę eksperymentalną, tzn. wyprzedzającą interpretację [1’interpretation anticipee] zjawisk natury”.