Egg Near Blueberries

Refleksje wokół nauki autorytatywnej wiążą się jednak ściśle — jak wie­my – z refleksjami na temat autorytetu w nauce, co obecnie jest tym bardziej uzasadnione, że wzrasta rola czynników „pozanaukowych” w rozwoju nauki. Z jednej strony to, co dawniej nazywano „zamówieniem społecznym”, prze­radza się często w imperatywne żądania bynajmniej niebezinteresownych „mecenasów” nauki, z drugiej natomiast wkracza coraz bardziej skompli­kowany czynnik organizacyjny badań naukowych. Mit doskonałej przyszłości był jeszcze nie tak dawno identyczny z wiarą w magiczną niemal moc „wszechorganizacji” (przekonuje nas o tym lektura utopii). To jednak, co się obecnie okreśła mianem „nowych form organizacyjnych”, nie jest już równo­znaczne z drobiazgową reglamentacją wszystkich ludzkich poczynań, a coraz większe sukcesy pracy zespołowej nie są bynajmniej owocem wszechogarnia­jących zabiegów organizacyjnych, lecz rezultatem ogólnie tylko sterowanej inicjatywy kierownictwa, powiązanej z wysokim zdyscyplinowaniem kolekty­wu.