Egg Near Blueberries

Przede wszystkim jednak używanie podobnych formuł nasuwa podej­rzenie, że krytyk nie traktuje z całą powagą recenzowanego autora. Mamy tu do czynienia albo ze skonwencjonalizowaną nieszczerością, albo po prostu z próbą słodzenia gorzkiej pigułki. Poważny autor woli szczere wyjaśnie­nie, co zdaniem recenzenta godne jest nagany, a co i dlaczego stanowi rzetelną wartość pracy. Nie tylko ogólnikowość zarzutów jest przykra, tak­że asekuracyjna ogólnikowość pochwał, których przejrzystym przeznaczeniem jest. ułagodzenie krytykowanego. Skrajnym przypadkiem takich asekuracyjnych klauzul jest recenzja w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, gdy rozprawa jest w rzeczy­wistości bardzo słaba, krytyk zaś pragnie być w zgodzie i ze swym nauko­wym sumieniem, i ze swymi kolegami.