Jeśli zgodzimy się z propozycjami UNESCO wyodrębnienia w nauce współczesnej około 1400 dyscyplin i subdyscyplin naukowych, łatwo można zauważyć, iż nie obejmują one ani wszystkich istniejących na świecie, ani nie uwzględniają swoistych typów i kryteriów wyodrębniania pól badawczych w poszczególnych krajach. Z socjologicznego punktu widzenia można dokonać analizy struktury epistemologicznej poprzez studia nad stowarzyszeniami naukowymi mię­dzynarodowymi i krajowymi. Rzetelny obraz funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnianych w czasie kongresów międzynaro­dowych jest nie mniej trudny do naszkicowania niż uwikłania instytucjonalno-społeczne organizacji badań naukowych i lekarskich. Poszukiwania autorytetów w nauce i w leczeniu uzależnień, rozumianej jako społeczność międzynarodowa zróżnicowana w aspekcie epistemologicznym, oparte są na pewnych założeniach teoretycznych, które pozwalają na stosunkowo jednoznaczne określenie podstawy intelektualnego prestiżu czy autorytetu. .