W opublikowanej ostatnio pracy Social Stratification in Science (The University of Chicago Press 1973) Jonathan i Stephan Cole rozpatrują wzorce stratyfikacyjne występujące w nauce amerykańskiej i podstawy hierarchii oraz autorytetu naukowego. Pragnęli odpowiedzieć na pytania. Jakie są warstwy stratyfikacyjne społeczności naukowych. Jakie procesy społecz­ne determinują umieszczenie naukowca w hierarchii społecznej. W jaki sposób system komunikacji i nagradzania wpływa na wyznaczanie jednostkom pozycji społecznej. Jakie konsekwencje spadają na jednostkę i system społeczny w wyniku zróżnicowania pozycji wewnątrz naukowej hierarchii?   Jaki status społeczny oddziałuje na sposób przyjmowania przez społecz­ność naukową badań naukowca. Czy wszyscy naukowcy systemu stratyfikacyjnego dają wkład do postępów w nauce. Czy nauka w większym stopniu niż inne instytucje zbliża ideał merytokracji?