Nie wnikając w krytyczną analizę sformułowanych problemów i sposobu poszukiwania odpowiedzi, trzeba docenić próbę wszechstronnego przeanalizo­wania czynników determinujących kształtowanie się systemu hierarchii i auto­rytetów w nauce. Podstawowym brakiem opracowania jest oderwanie się od tła historycznego, które może wyjaśnić poszczególne czynniki, a także tendencja do uogólnień na podstawie analiz stosunkowo wąskich zakresów specjalności naukowych (niektóre dziedziny fizyki). Autorzy wymieniają następujące „warstwy stratyfikacyjne” nauki amerykań­skiej na szczycie hierarchii twórcy nowych paradygmatów (Einstein, Planck, Bohr), na drugim szczeblu „wybitni naukowcy”, którzy otrzymali najwyższe naukowe odznaczenia, np. nagrodę -Nobla lub zostali wybrani do różnych akademii narodowych; stanowią oni kilka tysięcy na ogólną liczbę ponad miliona aktywnych naukowców na świecie. Z ich pozycją wiąże się władza, autorytet i prestiż.