Fresh Vegetable Salad with Boiled Eggs on White Ceramic Plate

Ład epistemiczny dostępny jest kręgom kulturowym związanym ze wspólnymi systemami wartości tradycyjnie prezentowanymi przez idee prawdy i piękna. Poznanie prawdy, czyli zrozumienie istnienia ładu w sferze kosmicznej czy w sferze stosunków społecznych, zjawiało się jako potrzeba humanistyczna, której praktyczne znaczenie związane było przede wszystkim z wychowaniem, kształtowaniem postaw i poglądów pozwalających na stero­wanie życiem własnym i współuczestnictwo w danych kręgach kulturowych. Twórcy koncepcji ładu naturalnego, jak i społecznego uzyskiwali autorytet dzięki swej intelektualnej wrażliwości i umiejętności tworzenia syntez pozwala­jących na odnalezienie jednostce swego miejsca we wszechświecie czy ro­zumienie otaczającej rzeczywistości.