bowl of vegetable salad with walnuts

Ten drugi pozostaje jakby poza zasięgiem kontroli społecznej i możliwościami popełniania błędów: każda propozycja intelektualna prezentowana przez osobnika obdarzonego przez krąg kulturowy autorytetem charyzmatycznym traktowana bywa jako prawdzi­wa, najlepsza itp. Tymczasem eksperci narażeni są na systematyczną kon­frontację swoich diagnoz z efektywnością działania, weryfikacją wypowiadanych tez, proponowanych rozwiązań. Autorytet techniczny ma ograniczony zasięg ważności, podczas gdy autorytet charyzmatyczny, podporządkowany warto­ściom konatywno-emotywnym, może obejmować swym zasięgiem sfery subiek­tywnych odczuć oderwanych od konkretnej rzeczywistości. Ludzka wrażliwość zmysłowa (aisthesis) leży u podstaw ładu estetycznego i epistemicznego nie podporządkowanego ani utylitarnym wartościom typu normatywno-technicznego, ani wartościom użyteczności publicznej ładu po­litycznego.