Acai Bowl

Rewolucje w nauce, potrzeba tworzenia nowej wiedzy niezależnej od przyjętych paradygmatów, stanowiły o osiągnięciach i postępie.Powstaje pytanie, jak współczesna sytuacja cywilizacyjna wpływa na kształto­wanie się autorytetów naukowych oraz o ile pomagają one lub utrudniają tworzenie nowej wiedzy i osiągnięć? Pojęcie autorytetu związane jest z koncepcją ładu w organizacji współ­życia społecznego lub (również) w systemach wartości. Historia nauki pozwa­la dostrzec opieranie ładu poznawczego (epistemicznego) na wzorcach spo­łecznych czynności typu politycznego, technicznego i estetycznego. Pierwsi filozofowie greccy byli politykami; działalność poznawcza związana z potrze­bami życia społecznego upowszechnia przeświadczenie, iż istnieje jedność ładu moralno-politycznego i poznawczego, iż wysoka pozycja w strukturze społeczno-politycznej związana jest z prezentowaniem wiedzy, mądrości.