bowl of vegetable salads

Systemy organizacyjne instytutów, laboratoriów, ośrodków badawczych przemysłu i gospodarki narodowej wy­odrębniają autorytety formalno-instytucjonalne niejednokrotnie bez uwzględ­niania indywidualnej wrażliwości poznawczej kandydatów, a system formal­ny stanowienia zinstytucjonalizowanych autorytetów naukowych przez nada­wanie tytułów utrudnia odróżnienie autorytetu naukowego od władzy admi­nistracyjnej. Uwikłani w ten system badacze zmuszeni są do stwarzania własnych kręgów intelektualnych z częściowym wykorzystywaniem systemu organizacyjnego danej instytucji.   Reasumując, można powiedzieć, iż supremacja instytucji politycznych i    gospodarczych nad nauką współczesną ingeruje w kształtowanie się auto­rytetów naukowych, przy czym kryteria epistemologiczne i społeczne pozostają niejednokrotnie w konflikcie.