person eating food

W obrębie wzorcowej instytucji naukowej każdy może być szefem, co otwiera szerokie perspektywy przed — tak trudną do realizacji — zasadą ko­legialnej formy zarządzania, która m. in. może chronić przed instytucją „wiecznych szefów”. W ten sposób w obrębie społeczności uczonych powstaje odpowiednia atmosfera umożliwiająca sublimację konfliktów, bowiem bez­konfliktowa doskonałość organizacyjna nie tylko nie jest możliwa do osiągnię­cia, ale nawet nie wiadomo, czy byłaby pożyteczna dla doskonalenia się pracowników nauki. Krótko mówiąc — chodzi o wytworzenie środowiska umożliwiającego wykorzystywanie stymulujących impulsów drzemiących w lu­dziach „trudnych” i „niepokornych”, którym tak wiele zawdzięcza nauka.