Fruit Salad In White Ceramic Bowl

W krajach socjalistycznych można obserwować dość zróżnicowane tendencje w tworzeniu autorytetów naukowo-politycznych. Tak np. w Polsce Ludo­wej, w pierwszym okresie powojennym, który można nazwać rewolucyjnym, starano się przede wszystkim wykorzystywać istniejące w środowiskach nau­kowych autorytety epistemiczne, ich prestiż środowiskowy dla stworzenia więzi między rolami uczonego występującego w roli wychowawcy lub badacza oraz administratora instytucji państwowej (wyższej uczelni, wydziału akademii, dy­rektora instytutu). W drugiej fazie — stabilizacji władzy — w coraz szerszym stopniu włączano do systemu autorytetów naukowych zinstytucjonalizowanych przez państwo osobników obdarzanych przez środowiska autorytetem charyz­matycznym. W ten sposób Jego Magnificencji Rektorowi wyższej uczelni oraz wyższym funkcjonariuszom akademii przypadał prestiż instytucjonalny odwo­łujący się zarazem do tradycyjnych systemów wartości społecznych.