vegetable salad in gray bowl

Ich rodowód pozostaje w ścisłej więzi z systemem politycznym i stop­niem supremacji instytucji politycznych, gospodarczych i militarnych nad nauką jako historycznym tworem kulturowym — międzynarodowym. Funkcjo­nowanie zinstytucjonalizowanych autorytetów naukowych warunkowane jest konkretnym systemem polityczno-gospodarczym i historyczno-kulturowym, który tworzy aksjonormatywny ład społeczno-polityczny poszczególnych państw. Tak więc system kapitalistyczny i gospodarka wielkoprzemysłowa stwarzają zapotrzebowanie na stosunkowo autonomiczne autorytety uczonych- organizatorów, uczonych-biznesmenów, przedsiębiorców, traktowanych jako partnerzy w przedsięwzięciach gospodarczych, niezależnie od autorytetów charyzmatycznych lub kulturowych, których reprezentanci obdarzani są za­szczytnymi funkcjami i określonym zakresem władzy przez instytucje pań­stwowe łub zarząd korporacji.