Assorted Vegetables on Brown Wooden Table

Nauka współczesna, zinstytucjonalizowana, podporządkowana jest w znacznym stopniu systemom instytucji politycznych, gospodarczych i militarnych, które starają się wyznaczać nie tylko cele poznawcze i utylitarne, ale kształtować również jej systemy organizacyjne, wyznaczają autorytety naukowe przez nadawanie stopni i tytułów, przyznawanie członkostwa państwowych akademii, specjalne uposażenia, nagrody itp.Instytucje polityki naukowej poszczególnych państw współczesnych wytwo­rzyły specyficzny, własny system norm dotyczących organizacji życia nauko­wego; starają się wytworzyć własne kryteria wyznaczania priorytetów badaw­czych i potrzeb poznawczych.Zinstytucjonalizowane autorytety naukowe, stwarzane przez systemy po­lityki naukowej poszczególnych państw, sięgają w Europie już XVII w.(Academie Franęaise), ale w wieku XX uzyskują jakościowo nowy charakter, a ich powszechność i kontrowersyjność stała się elementem współczesnej nauki.