bowl of vegetable salad with walnuts

Systemy polityczno-gospodarcze kształtowały poprzez wieki zapotrzebowa­nie na wiedzę techniczną, filozoficzną, społeczno-normatywną lub magiczną; wspomagały lub utrudniały rozwój badań naukowych. Struktury społeczne wyznaczały wyższą lub niższą pozycję dla intelektualistów służebnych i nie­zależnych wynalazców, a antagonizmy i wojny prowokowały do intensyfi­kacji zapotrzebowań na określone rodzaje wiedzy. Instytucje gospodarcze i militarne przez długie stulecia poprzestawały na korzystaniu z dorobku tradycyjnej wiedzy technicznej, nie interesując się bezpośrednio prowadze­niem badań naukowych. Instytucje polityczne występowały w roli mecenasów nauki częściej ze względów prestiżowo-kulturowych niż utylitarnych, co pozwa­lało na rozwój w Europie autonomicznych społeczności naukowych i auto­nomicznych autorytetów nauki.