Powstawanie ’ i rozwój doktryn pseudonaukowych (np. ra­sizm), rozprzestrzenianie się ruchów antynaukpwych jest wyrazem kryzysu autorytetów kulturowych w nauce mimo tendencji do tworzenia prognoz i scenariuszy przyszłościowych (futurologicznych) przez zespoły naukowe.Kryzys autorytetów charyzmatycznych i epistemicznych w nauce współ­czesnej, dominacja autorytetów ładu technicznego przy jednoczesnym za­potrzebowaniu społecznym na autorytety integrujące, totalne, stwarza spe­cyficzną sytuację dla procesów instytucjonalizacji nauki i tworzenia autory­tetów nauki zinstytucjonalizowanej, jako części składowej danego systemu gospodarczo-politycznego, państwowego czy międzypaństwowego.Autorytety nauki państwowej to autorytety nauki cesarskiej, królewskiej, republikańskiej. Kształtowały się one w starożytnych Chinach w systemie kuan-łiao (biurokratyczno-feudalnym), a także kształtowały je teokracja izrael­ska, imperium macedońskie i bizantyjskie, papiestwo, monarchia i republika francuska, oświeceni monarchowie Prus i Rosji.