Fruit Salad In White Ceramic Bowl

Najważniejsze z zawartych w nich wartości zostały wybrane i zdefi­niowane na podstawie tych samych wzorców, zamiary zaś zostały ukształto­wane w zgodzie z tymi samymi normami”.Głód ideologiczny, jaki znamionuje cywilizację współczesną poszukującą autorytetów w sferze polityczno-kulturowej, raczej poza nauką, jest niewątpli­wie wyrazem utożsamiania ładu „aksjonormatywnego” z ładem kulturowym czy nawet naturalnym, a zapotrzebowanie na autorytety w tej dziedzinie — ludzi związanych z nauką — tworzy swoistą więź nauki i ideologii, nauki i polityki. Poszukiwanie jedności ładu kulturowego i technicznego pozostaje przedmiotem studiów nauk o kulturze, ale procesy dezintegracji wewnętrznej dyscyplin naukowych oraz tworzenie ładów aksjonormatywnych przez doktry­ny polityczno-gospodarcze i systemy wierzeń religijnych zastępują lub utrudnia­ją ich rozwój.