Fresh Vegetable Salad with Boiled Eggs on White Ceramic Plate

W rezultacie częściej, niż chciałoby się to widzieć — bo w sytuacjach bynajmniej nie wyjątkowych — zdarzają się w tej dziedzinie oddziaływania ścisłych wzajemnych zależności. Pojawiają się przypadki starannego doboru recenzentów i opiniodawców nie wedle ich rzeczywistych kompetencji, lecz wedle skomplikowanej strategii personalnej pozwalającej liczyć na wzajemność ocen. Takie praktyki są skrajnym przypadkiem krytyki nierzetelnej, bo in­teresownej, ale obok nich występują zjawiska krytyki po prostu oportuni- stycznej, niosącej w zanadrzu bezzasadny liberalizm ocen i obniżanie wy­magań. Oznacza to zagrożenie hierarchii wartości naukowych. Gdy kryje się mil­czeniem niedostatki prac słabych, nie osiągających dostatecznego poziomu, gdy zaledwie dostateczna dysertacja (lub ledwie przeciętny dorobek naukowy) traktowana jest panegirycznie jako „niezmiernie cenny i trwały wkład”, wówczas dzieła wyraźnie lepsze, lecz ocenione rzetelnie przedstawiają się bardzo skromnie.