bowl of vegetable salad with walnuts

Dzięki praktycznemu zastosowaniu tego meto­dologicznego założenia Teofrast został twórcą nowożytnej botaniki, którą oddzielił od zoologii, podczas gdy jego wielki poprzednik podkreślał raczej analogie między tymi dwoma dyscyplinami, wykazując przede wszystkim podobieństwa między światem zwierząt i roślin! Teofrast uogólnił wniosek dotyczący stosunku do autorytetu swego poprzednika i nadał mu formę ostrzeżenia dla swoich następców: „Wymuszanie porównań tam, gdzie one nie istnieją, jest stratą czasu i stanowi przeszkodę dla naszej specjalnej gałęzi wiedzy”. Nie przestając być przyjacielem, Mistrz ustąpić musi pierwszeń­stwa prawdzie, najwierniejszej przyjaciółce tych, którzy poświęcili się nauce.